Han style zhanmajian (4.5 lbs / 2.05kg) vs nagamaki / later period zhanmadao (4.125 lbs / 1.92kg)

https://www.youtube.com/watch?v=nGYdeP_7b6o